Ιστορία Τμήματος

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

Από την αρχή της λειτουργίας της η ΥΣΑ στόχευσε, αφενός στην εκπαίδευση του υγειονομικού προσωπικού σε ζητήματα δημόσιας υγείας, απονέμοντας το πτυχίο του Υγιεινολόγου Ιατρού και το δίπλωμα του Επόπτη Εξυγιάνσεως, αφετέρου είχε αποστολή την επιστημονική έρευνα, αλλά και τη διαφώτιση του κοινού και των κοινωνικών εταίρων σχετικά με την προστασία της υγείας. Κατά την πρώτη δεκαετία της λειτουργίας της, η ΥΣΑ σημείωσε σημαντικότατες επιτυχίες, όπως ενδεικτικά ο Ανθελονοσιακός Αγώνας, η βελτίωση της Σχολικής Υγιεινής, η δημιουργία της Προτύπου Υγειονομικής Οργανώσεως Αμπελοκήπων και της Σχολής Επισκεπτριών Αδελφών Νοσοκόμων (ΣΕΑΝ).

Φωτογραφικό Αρχείο