ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Δ.Ε.Π.)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Δ.Ε.Π.)

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1168/τ.Γ/23-07-2020 η με αρ. πρωτ. 50329/14-07-2020 (ΑΔΑ: 6ΦΘΕ46Μ9ΞΗ-33Υ) προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.):

ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
Μία (1) θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Επιδημιολογία» με έμφαση
στη Μεθοδολογία της Έρευνας.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΑΠΕΛΛΑ: «ΑΡΡ17766»

Μία (1) θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομικά της Υγείας» με
έμφαση στην Οικονομική Αξιολόγηση της Τεχνολογίας Υγείας.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΑΠΕΛΛΑ: «ΑΡΡ17767»

Μία (1) θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιολογία» με έμφαση στη
Μετανάστευση και τη Δημόσια Υγεία.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΑΠΕΛΛΑ: «ΑΡΡ17769»

Τα προσόντα εκλογής των μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. ορίζονται στο άρθρο 19 του Ν. 4009/2011, όπως ισχύει.

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2020.
Οι ενδιαφερόμενοι, υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση υποψηφιότητας μέσω του πληροφοριακού συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» στην διαδικτυακή διεύθυνση: https://apella.minedu.gov.gr (εφόσον έχουν προηγουμένως εγγραφεί στο ηλεκτρονικό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ) καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης).