Χορήγηση υποτροφίας σε υποψήφια διδάκτορα

Χορήγηση υποτροφίας σε υποψήφια διδάκτορα

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 24η/17.12.2020 (θέμα 3ο) Πράξη της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, αποφασίστηκε η χορήγηση μιας υποτροφίας, στο πλαίσιο της δωρεάς της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Πολιτιστικού και Κοινωφελούς Έργου «ΑΙΓΕΑΣ», στην υποψήφια διδάκτορα του Τμήματος, κα Ναούμ Παναγιώτα, σύμφωνα  με την εισήγηση της τριμελούς επιτροπής, που συγκροτήθηκε για την εξέταση των υποψηφιοτήτων, στο πλαίσιο της αριθμ.πρωτ. 91113/10.11.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

Εκ του Τμήματος