ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΜΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2020-21

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΜΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2020-21

Το Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, της Σχολής Δημόσιας Υγείας, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ως καθολικός διάδοχος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (ν. 4610/2019), οργανώνει και λειτουργεί από το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020 – 2021, τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο :

“Δημόσια Υγεία”

“Ηγεσία, Καινοτομία και Πολιτικές Αξίας στην Υγεία”

“Επαγγελματική και Περιβαλλοντική Υγεία”

 

Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές οδηγούν στη λήψη πλήρως αναγνωρισμένου Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών – Δ.Μ.Σ. (Απόφ. επανίδρυσης 9η Τακτική Συνεδρίαση Συγκλήτου 25-6-20, αναμ., ΦΕΚ Υπ. Παιδείας).

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες, στον επίσημο δικτυακό τόπο των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων

Δημόσια Υγεία” (mdy.uniwa.gr)

Ηγεσία, Καινοτομία και Πολιτικές Αξίας στην Υγεία” (healthleader.uniwa.gr)

Επαγγελματική και Περιβαλλοντική Υγεία” (mepy.uniwa.gr)

 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες προκειμένου να ενημερωθούν για τη δομή, την λειτουργία, τον οδηγό φοίτησης των ΠΜΣ και για κάθε θέμα που αφορά τον τρόπο και τη διαδικασία επιλογής τους να επικοινωνήσουν με την αρμόδια Γραμματεία του Π.Μ.Σ

“Δημόσια Υγεία” (κα Σταθάκη Μαρία, τηλ: 213 20 10 106, email: mstathaki@uniwa.gr).

“Ηγεσία, Καινοτομία και Πολιτικές Αξίας στην Υγεία” (κα Σταθάκη Χριστίνα, τηλ: 213 20 10 108, email: cstathaki@uniwa.gr).

“Επαγγελματική και Περιβαλλοντική Υγεία” (κα Γιαννάκη Ιωάννα, τηλ: 213 20 10 339, email: igiannaki@uniwa.gr).

 

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή τους στο ΠΜΣ έως την 7η Σεπτεμβρίου 2020, ηλεκτρονικά.