Ανακοινώσεις

Σας ενημερώνουμε ότι η δημόσια υποστήριξη των Διπλωματικών Εργασιών του ΠΜΣ ΔΥΥ θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 30/11/2020, εξ’ αποστάσεως με την χρήση της πλατφόρμας MS Teams. Δείτε το Πρόγραμμα: ΠΜΣ Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας...

Καλούνται οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, να υποβάλλουν Αίτηση υποψηφιότητας για χορήγηση υποτροφίας, σύμφωνα με την παρακάτω Πρσόκληση. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Αίτηση υποψηφιότητας...

Το Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, σε συνεργασία με τη Σχολή Δημόσιας Υγείας του Rutgers University (Rutgers Shool of Public Health), USA, διοργανώνουν webinar με θέμα τις επιπτώσεις του COVID-19 στους μετανάστες και τις σχετικές πολιτικές......

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι ότι δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τα ΦΕΚ Επανίδρυσης των Π.Μ.Σ. του Τμήματος. ΦΕΚ Επανίδρυσης ΠΜΣ Δημόσιας Υγείας (ΦΕΚ 3988 τ.Β/17.09.2020) ΦΕΚ Επανίδρυσης ΠΜΣ Επαγγελματικής & Περιβαλλοντικής......

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1168/τ.Γ/23-07-2020 η με αρ. πρωτ. 50329/14-07-2020 (ΑΔΑ: 6ΦΘΕ46Μ9ΞΗ-33Υ) προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.): ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ......

Σας ενημερώνουμε κατόπιν σχετικής οδηγίας από τις Πρυτανικές Αρχές, λόγω της εφαρμογής των μέτρων κατά της εξάπλωσης του COVID-19, ισχύουν έως τις 30.09.2020, τα εξής:    1.Η επικοινωνία των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας και των λοιπών......

ΠΜΣ “ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ” Κατεύθυνση: Προαγωγής Υγείας Παιδιών & Εφήβων – Σχολική Υγιεινή (Ορθή Επανάληψη, 28.8.20) Κατεύθυνση: Γενική & Εργαστηριακή Κατεύθυνση & Χρόνια Νοσήματα (Ορθή Επανάληψη, 28.8.20)  ΠΜΣ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ» Ορθή Επανάληψη 08.09.2020 Κατεύθυνση: Γενική Κατεύθυνση: Διοίκηση......

Tο ειδικό εγχειρίδιο που συντάχθηκε με την αιγίδα και συνεργασία της Μονάδας Φυσιοπαθολογίας της Εργασίας και των Επαγγελματικών Νόσων, του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας και της Ελληνικής Εταιρείας Ιατρικής της Εργασίας και Περιβάλλοντος (Ε.Ε.Ι.Ε.Π.),...

Αποχαιρετούμε τον δάσκαλο, τον επιστήμονα, τον κοινοβουλευτικό και υπουργό υγείας Δημήτρη Κρεμαστινό. Γνωρίζουμε την πολύχρονη συνεισφορά του στην ανοδιοργάνωση του Ε.Σ.Υ. και την ενδυνάμωση της Δημόσιας Υγείας. Διερμηνεύοντας το ομόθυμο αίσθημα όλου του προσωπικού του......