Φιλοσοφία του Προγράμματος

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας αποσκοπεί στην κατάρτιση επιστημόνων ικανών να κατανοούν τις  αρχές της Δημόσιας Υγείας στις ποικίλες  εφαρμογές, διαστάσεις και λειτουργίες της στη σύγχρονη κοινωνία,  να προάγουν την επιστημονική μελέτη τους και να τις εφαρμόζουν στο πλαίσιο δομών, υπηρεσιών και προγραμμάτων υγείας για την προστασία και προαγωγή υγείας των πληθυσμών να συμμετέχουν σε διεθνείς συνεργασίες διακυβέρνησης και συντονισμού μέτρων και προγραμμάτων δημόσιας υγείας.