Αντικείμενο

Σχεδιάζουμε τη  Δημόσια Υγεία για όλους: Προστασία και Προαγωγή της Δημόσιας Υγείας σε όλες τις Πολιτικές

H υγεία του πληθυσμού μιας χώρας διεθνώς, αλλά και στην Ελλάδα εξαρτάται από τις πολιτικές δημόσιας υγείας που σχεδιάζονται, νομοθετούνται και εφαρμόζονται, καθώς και από τα προγράμματα που στοχεύουν στην προστασία, την πρόληψη και την προαγωγή της υγείας του γενικού πληθυσμού και ειδικών πληθυσμιακών ομάδων μέσω υγειονομικών, κοινωνικών, οικονομικών, περιβαλλοντικών και άλλων μεταρρυθμίσεων.

Η ανάλυση της Δημόσιας Πολιτικής συμβάλλει στην επίλυση προβλημάτων στους δημόσιους, ιδιωτικούς και μη κερδοσκοπικούς τομείς και αποτελεί ένα σχετικά νέο επιστημονικό πεδίο. Οι αναλυτές πολιτικής παρέχουν δεδομένα, πληροφορίες και επιστημονική καθοδήγηση, στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, στους δημόσιους αξιωματούχους, στο ευρύ κοινό, στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, στους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και στους ιδιωτικούς φορείς για την ορθολογική λήψη αποφάσεων με σκοπό το σχεδιασμό και την επιτυχή εφαρμογή αποτελεσματικότερων δημόσιων πολιτικών.

 

Στον τομέα της υγείας, η πολιτική για την υγεία δεν είναι η μόνη πολιτική που αποσκοπεί στην προστασία της Δημόσιας Υγείας. Πολλές άλλες πολιτικές διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο, όπως για παράδειγμα η περιφερειακή και περιβαλλοντική πολιτική, η φορολογία του καπνού, οι κανονιστικές ρυθμίσεις που διέπουν τα φαρμακευτικά προϊόντα και τα τρόφιμα, η υγεία των ζώων, η έρευνα και καινοτομία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, η υγεία και ασφάλεια στην εργασία, καθώς και ο συντονισμός των αρμόδιων οργανισμών, φορέων και υπηρεσιών υγείας.  Η αποτελεσματική άσκηση και εφαρμογή  της πολιτικής δημόσιας υγείας στηρίζεται στη διατομεακότητα των δράσεων που απαιτούνται για την προστασία της υγείας και κατανέμει ρόλους, αρμοδιότητες και στόχους σε όλο το εύρος των τομέων που καθορίζουν την υγεία.  Η διατομεακότητα των δράσεων για τη Δημόσια Υγεία αποτελεί μια από τις θεμελιώδεις κατευθύνσεις των σύγχρονων πολιτικών Δημόσιας Υγείας.

 

Τον περασμένο αιώνα οι πρωτοβουλίες στον τομέα της Δημόσιας Υγείας είχαν ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της αύξησης του προσδόκιμου επιβίωσης.

Σήμερα, η Δημόσια Υγεία επιχειρεί  να αντιμετωπίσει παγκόσμια ζητήματα υγείας. Αποτελεί κοινή διαπίστωση, η οποία επιβεβαιώθηκε εμφαντικά κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, ότι οι υπηρεσίες δημόσιας υγείας θα πρέπει να στελεχωθούν από λειτουργούς που είναι εξοπλισμένοι με τις δεξιότητες και τις ικανότητες που χρειάζονται για να λειτουργήσουν αποτελεσματικά στη πρόληψη και διαχείριση υγειονομικών κρίσεων που όπως ιστορικά έχει επιβεβαιωθεί πλήττουν την παγκόσμια οικονομία, ευμάρεια και πολλές πτυχές του κοινωνικού, οικονομικού και πολιτικού βίου. 

 

Η ανάσχεση της επιδημίας COVID-19 βασίστηκε κυρίως στην αξιολόγηση της κρίσης βάσει επιδημιολογικών δεικτών και μοντέλων πρόβλεψης, στην εφαρμογή μέτρων δημόσιας υγείας, αλλά και σε εκτεταμένες εκστρατείες ενημέρωσης του γενικού πληθυσμού με σκοπό την ενημέρωση για την αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων.

Πολλά μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, καθώς και απόφοιτοι της ΕΣΔΥ διαδραμάτισαν πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαχείριση της πανδημίας.  Η αναγκαιότητα  της εκπαίδευσης σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο  και της έρευνας στο αντικείμενο της Δημόσιας Υγείας  καθίσταται επίκαιρη όσο ποτέ.

Η συλλογή, επεξεργασία, ανάλυση και σύνθεση των πραγματικών αναγκών ενός πληθυσμού, βάσει δεδομένων και σύγχρονων τεχνολογιών επεξεργασίας τους, καθώς και η διασύνδεση των ευρημάτων με όλες τις υπηρεσίες υγείας  αποτελεί το σημαντικότερο βήμα στην πρόοδο των προσπαθειών για την προστασία και την προαγωγή της Δημόσιας Υγείας που θα επιτρέψει τον αποτελεσματικό σχεδιασμό προγραμμάτων και υπηρεσιών με στόχο την έγκαιρη παρέμβαση και την αποτελεσματικότερη διαχείριση των πόρων του συστήματος υγείας.

 

Σε αυτό το πλαίσιο, το αντικείμενο του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας αφορά τη σύγχρονη διατομεακή και πολυεπιστημονική θεώρηση των παραδοσιακών και κυρίως των σύγχρονων προβλημάτων Δημόσιας Υγείας ως τρόπου προάσπισης της υγείας του πληθυσμού, αλλά και ως μέσο διατήρησης και προαγωγής του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας.

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος, το οποίο έχει σχεδιαστεί να λειτουργήσει το 2021 αποσκοπεί στην κατάρτιση επιστημόνων ικανών να κατανοούν τις  αρχές της Δημόσιας Υγείας στις ποικίλες  εφαρμογές, διαστάσεις και λειτουργίες της στη σύγχρονη κοινωνία,  να προάγουν την επιστημονική μελέτη τους και να τις εφαρμόζουν στο πλαίσιο δομών, υπηρεσιών και προγραμμάτων υγείας για την προστασία και προαγωγή υγείας των πληθυσμών και να συμμετέχουν σε διεθνείς συνεργασίες διακυβέρνησης και συντονισμού μέτρων και προγραμμάτων δημόσιας υγείας.