Γενικές Πληροφορίες

Πρόεδρος Τμήματος

Ναΐρ-Τώνια Βασιλάκου, Καθηγήτρια

Τηλ.: 213 2010 283
Email: tvasilakou@uniwa.gr

Αντιπρόεδρος Τμήματος

Τζωρτζίνα Τζανακάκη, Καθηγήτρια

Τηλ.: 213 2010 267-268
Email: gtzanakaki@uniwa.gr

Γραμματεία Τμήματος

Σιδερή Δήμητρα, Προϊσταμένη
Τηλ.: 213 2010 205

Σταθάκη Μαρία
Σταθάκη Χριστίνα
Τηλ.: 213 2010 207-208

Email: php@uniwa.gr

To Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, της Σχολής Δημόσιας Υγείας, αποτελεί τον καθολικό διάδοχο της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.), η οποία, τον Μάιο του 2019, εντάχθηκε ως όλον στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (Άρθρα 57-61, N.4610/2019). Συνεπώς, το Τμήμα διαθέτει μακροχρόνια και υψηλή εξειδίκευση και τεχνογνωσία στην μεταπτυχιακή εκπαίδευση και την έρευνα για την αντιμετώπιση μειζόνων κινδύνων Δημόσιας Υγείας και τη διοίκηση των Υπηρεσιών Υγείας, προετοιμάζοντας στελέχη ικανά να λειτουργήσουν στο πλαίσιο της οικονομίας της πληροφορίας και της κοινωνίας της γνώσης.

Τα ΠΜΣ της π. Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας αξιολογήθηκαν από την Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.), το 2011: Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης.

Το Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας έχει στόχο την εκπαίδευση σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, την παραγωγή νέας γνώσης, μέσω της έρευνας, και τη “μετάφραση” της έρευνας σε τεκμηριωμένες πρακτικές και πολιτικές Δημόσιας Υγείας. Οι απόφοιτοι του Τμήματος είναι σε θέση να εφαρμόσουν αυτές τις πολιτικές, αφού θα κατανοούν, αλλά και θα συμμετέχουν στη διαμόρφωση όλου του πολυεπιστημονικού εύρους των πολιτικών Δημόσιας Υγείας.

Προσδοκία μας είναι οι απόφοιτοί μας να αναπτύξουν εκείνες τις δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να κατανοούν τη σύνθετη φύση των προβλημάτων που ανακύπτουν στο χώρο της Δημόσιας Υγείας, ενώ, παράλληλα, να είναι σε θέση να προτείνουν εναλλακτικές και κατάλληλες δράσεις για τη συνεχή βελτίωση της υγείας του Ελληνικού πληθυσμού και του συστήματος Δημόσιας Υγείας της χώρας.

Στο Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, βάσει του ΦΕΚ 321 τΒ΄/07.02.2020, λειτουργούν οι εξής τέσσερεις Τομείς:

Α) Λοιμωδών, Παρασιτικών και Ζωοανθρωπονόσων – Διευθύντρια: Ελένη Πατσουλά, Ανπληρώτρια Καθηγήτρια
Β) Επαγγελματικής και Περιβαλλοντικής Υγείας – Διευθύντρια: Λευκοθέα Εβρένογλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Γ) Επιδημιολογίας, Πρόληψης και Ποιότητας Ζωής – Διευθυντής: Γιώργος Κουλιεράκης, Αναπληρωτής Καθηγητής
Δ) Συστημάτων Υγείας και Πολιτικής – Διευθύντρια: Βασιλική Παπανικολάου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

 

Από το ακαδημαϊκό έτος 2020-21, έχουν επανιδρυθεί και λειτουργούν νέα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

  1. Δημόσια Υγεία
  2. Ηγεσία, Καινοτομία και Πολιτικές Αξίας στην Υγεία
  3. Επαγγελματική και Περιβαλλοντική Υγεία

 

Το Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας έχει καταρτίσει το Μητρώο Εσωτερικών και Εξωτερικών μελών ΑΠΕΛΛΑ:

  Μητρώο Εσωτερικών Μελών

 

  Μητρώο Εξωτερικών Μελών