Διδακτορικές Σπουδές

Ένας από τους βασικούς ερευνητικούς πυλώνες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής είναι η οργάνωση διδακτορικών σπουδών υψηλού επιπέδου. Στόχος των προσφερόμενων διδακτορικών σπουδών είναι αφενός η διαμόρφωση επιστημόνων ικανών να συμβάλλουν στην πρόοδο της επιστήμης και αφετέρου η παραγωγή υψηλού επιπέδου επιστημονικής έρευνας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη δημοσίευση – παρουσίαση της πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Τα προγράμματα διδακτορικών σπουδών παρέχουν στους υποψήφιους διδάκτορες εξειδίκευση στα γνωστικά και επιστημονικά πεδία που διακονούν τα μέλη ΔΕΠ των τμημάτων του Πανεπιστημίου.

Η δομή, η οργάνωση, η λειτουργία και η αξιολόγηση των Προγραμμάτων Διδακτορικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής διέπονται από την κείμενη νομοθεσία, καθώς και από τις διατάξεις των Κανονισμών Διδακτορικών Σπουδών των οικείων τμημάτων.

Τα Προγράμματα Διδακτορικών Σπουδών (Π.Δ.Σ.) του Πανεπιστημίου οδηγούν στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος (Δ.Δ.), το οποίο πιστοποιεί την εκπόνηση αυτοδύναμης πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας και τη συγγραφή και υποστήριξη διδακτορικής διατριβής, αντικατοπτρίζοντας την ουσιαστική συνεισφορά του κατόχου του στην εξέλιξη της γνώσης και της επιστήμης.

Το Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας θεραπεύει και προάγει την έρευνα στο διεπιστημονικό πεδίο της Δημόσιας Υγείας αναπτύσσοντας συνέργειες με Τμήματα άλλων Σχολών θετικών ή και θεωρητικών επιστημών.

Το πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών παρέχει στους υποψήφιους διδάκτορες εξειδίκευση στα κύρια γνωστικά πεδία του Τμήματος. Οι διδακτορικές σπουδές διέπονται από τον Κανονισμό Λειτουργίας του Τμήματος (ΦΕΚ 5120 τΒ’ 31.12.2019).

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες υποβολής αίτησης και εκπόνησης των διδακτορικών διατριβών του Τμήματος, αναφέρονται στον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος.

Υποψήφιοι Διδάκτορες του Τμήματος

Βάσει της 15ης/13-07-2020 (Θέμα 4ο) Πράξης της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, εγκρίθηκαν οι αιτήσεις των υποψηφίων διδακτόρων και ορίστηκαν οι Επιβλέποντες, τα υπόλοιπα μέλη των Τριμελών Συμβουλευτικών Επιτροπών και η γλώσσα συγγραφής, για τους υποψήφιους διδάκτορες που αναφέρονται στον ακόλουθο Πίνακα.

Πίνακας Υποψηφίων Διδακτόρων του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας

 

Ονοματεπώνυμο Υποψηφίου Επιβλέπων Καθηγητής Μέλος Συμβουλ. Επιτροπής Μέλος Συμβουλ. Επιτροπής Ενδ. Τίτλος Διατριβής Γλώσσα Συγγραφής
Βιδάλης Παύλος

Κικεμένη Αναστασία,

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας,

Σχολή Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Παπαδόπουλος Νικόλαος,

Καθηγητής τμήματος Ιατρικής,

Σχολή Επιστημών Υγείας,

 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ντουνιάς Γεώργιος,

Καθηγητής τμήματος

Πολιτικών Δημόσιας Υγείας,

Σχολή Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Προοπτική Μελέτη διερεύνησης της ποιότητας ζωής οικογενειών με αλλεργικο-πολυαλλεργικό παιδί. (Ελληνική)
Ευκαρπίδης Απόστολος

Κουλιεράκης Γεώργιος,

Αναπληρωτής Καθηγητής τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας,

Σχολή Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Μεράκου Κυριακούλα,

Καθηγήτρια τμήματος

Πολιτικών Δημόσιας Υγείας,

Σχολή Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Πασχάλη Αντωνία,

Επίκουρη Καθηγήτρια τμήματος Νοσηλευτικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εμβολιαστική κάλυψη έναντι του ιού των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV) των κοριτσιών 12 έως 18 ετών στην Ελλάδα και διαχείριση των παραγόντων που επηρεάζουν τη λήψη απόφασης των γονέων για τον εμβολιασμό των θυγατέρων τους, με βάση τα συμπεριφορικά οικονομικά. (Ελληνική)
Καραϊσκος Χρήστος

Κικεμένη Αναστασία,

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας,

Σχολή Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Ντουνιάς Γεώργιος,

Καθηγητής τμήματος

Πολιτικών Δημόσιας Υγείας,

Σχολή Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Ραχιώτης Γεώργιος,

Αναπληρωτής Καθηγητής

τμήματος Ιατρικής,

Σχολή Επιστημών Υγείας,

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Η σχέση της ακουστικής επιβάρυνσης με την επαγγελματική εξουθένωση και την ποιότητα ζωής. Μια προοπτική μελέτη σε εργαζόμενους της βιομηχανίας. (Ελληνική)
Μακρυνός Γεώργιος

Βατόπουλος Αλκιβιάδης,

Καθηγητής τμήματος

Πολιτικών Δημόσιας Υγείας,

Σχολή Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Ντουνιάς Γεώργιος,

Καθηγητής τμήματος

Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, Σχολή Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Κωνσταντινίδης Θεόδωρος,

Καθηγητής τμήματος Ιατρικής,

Σχολή Επιστημών Υγείας,

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Η Διαχείριση της Υγείας και της Ασφάλειας Εργασίας στους Ο.Τ.Α. (Ελληνική)
Μπλουγουρά Αθηνά

Μανδηλαρά Γεωργία,

Επίκουρη Καθηγήτρια τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας,

Σχολή Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Βατόπουλος Αλκιβιάδης,

Καθηγητής τμήματος 

Πολιτικών Δημόσιας Υγείας,

Σχολή Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Παπαγιάννης Δημήτριος,

Επίκουρος Καθηγητής

τμήματος Νοσηλευτικής,

Σχολή Επαγγελμάτων

Υγείας – Πρόνοιας,

 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Εκτίμηση επικινδυνότητας (Risk Assessment) σε κολυμβητικές δεξαμενές του Νομού Αττικής. (Ελληνική)
Ναούμ Παναγιώτα

Πάβη Ελπίδα,

Καθηγήτρια τμήματος

Πολιτικών Δημόσιας Υγείας,

Σχολή Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Ζάβρας Δημήτριος,

Επίκουρος Καθηγητής τμήματος

Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, Σχολή Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Σούλης Σωτήριος,

Καθηγητής τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών,

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Οικονομική Αξιολόγηση Ψηφιακών Εφαρμογών στην Υγεία: η περίπτωση της παρηγορητικής φροντίδας ασθενών με καρκίνο. (Ελληνική)
Παυλίδου Μυροφόρα

Κικεμένη Αναστασία,

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας,

Σχολή Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Παπαδόπουλος Άγγελος,

Καθηγητής – Σύμβουλος,

Σχολή  Κοινωνικών Επιστημών,

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Ντουνιάς Γεώργιος,

Καθηγητής τμήματος

Πολιτικών Δημόσιας Υγείας,

Σχολή Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Απουσιασμός Επαγγελματιών Υγείας στις δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. (Ελληνική)
Πουλικάκος Παναγιώτης

Τζανακάκη Γεωργία,

Καθηγήτρια τμήματος

Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, Σχολή Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Τσολιά Μαρία,

Καθηγήτρια τμήματος Ιατρικής,

Σχολή Επιστημών Υγείας,

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Βατόπουλος Αλκιβιάδης,

Καθηγητής τμήματος

Πολιτικών Δημόσιας Υγείας,

Σχολή Δημόσιας Υγείας,

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Βακτηριακή Μηνιγγίτιδα: Θεραπευτική Προσέγγιση και Επιπλοκές της Νόσου στην Ελλάδα. (Ελληνική)
Τσαούση Μαρία

Κικεμένη Αναστασία,

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας,

Σχολή Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Ντουνιάς Γεώργιος,

Καθηγητής τμήματος

Πολιτικών Δημόσιας Υγείας,

Σχολή Δημόσιας Υγείας,

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Ραχιώτης Γεώργιος,

Αναπληρωτής Καθηγητής

τμήματος Ιατρικής,

Σχολή Επιστημών Υγείας,

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Μελέτη των χρόνων εργασίας των ιατρών του Εθνικού Συστήματος Υγείας σε σχέση με το χρονότυπο, τη γενική υγεία και την εργασιακή ικανοποίηση. (Ελληνική)
Χριστοφιλέα Ολυμπία

Ντουνιάς Γεώργιος,

Καθηγητής τμήματος

Πολιτικών Δημόσιας Υγείας,

Σχολή Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Παπανικολάου Βασιλική, 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας,

Σχολή Δημόσιας Υγείας,

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Σουρτζή Παναγιώτα,

Καθηγήτρια τμήματος Νοσηλευτικής,

Σχολή Επιστημών Υγείας,

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Σύστημα Αξιολόγησης των συνθηκών Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία στους χώρους παροχής Υπηρεσιών Υγείας. (Ελληνική)