Διδακτορικές Σπουδές

Ένας από τους βασικούς ερευνητικούς πυλώνες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής είναι η οργάνωση διδακτορικών σπουδών υψηλού επιπέδου. Στόχος των προσφερόμενων διδακτορικών σπουδών είναι αφενός η διαμόρφωση επιστημόνων ικανών να συμβάλλουν στην πρόοδο της επιστήμης και αφετέρου η παραγωγή υψηλού επιπέδου επιστημονικής έρευνας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη δημοσίευση – παρουσίαση της πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Τα προγράμματα διδακτορικών σπουδών παρέχουν στους υποψήφιους διδάκτορες εξειδίκευση στα γνωστικά και επιστημονικά πεδία που διακονούν τα μέλη ΔΕΠ των τμημάτων του Πανεπιστημίου.

Η δομή, η οργάνωση, η λειτουργία και η αξιολόγηση των Προγραμμάτων Διδακτορικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής διέπονται από την κείμενη νομοθεσία, καθώς και από τις διατάξεις των Κανονισμών Διδακτορικών Σπουδών των οικείων τμημάτων.

Τα Προγράμματα Διδακτορικών Σπουδών (Π.Δ.Σ.) του Πανεπιστημίου οδηγούν στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος (Δ.Δ.), το οποίο πιστοποιεί την εκπόνηση αυτοδύναμης πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας και τη συγγραφή και υποστήριξη διδακτορικής διατριβής, αντικατοπτρίζοντας την ουσιαστική συνεισφορά του κατόχου του στην εξέλιξη της γνώσης και της επιστήμης.

Το Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας θεραπεύει και προάγει την έρευνα στο διεπιστημονικό πεδίο της Δημόσιας Υγείας αναπτύσσοντας συνέργειες με Τμήματα άλλων Σχολών θετικών ή και θεωρητικών επιστημών.

Το πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών παρέχει στους υποψήφιους διδάκτορες εξειδίκευση στα κύρια γνωστικά πεδία του Τμήματος. Οι διδακτορικές σπουδές διέπονται από τον Κανονισμό Λειτουργίας του Τμήματος (ΦΕΚ 5120 τΒ’ 31.12.2019).

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες υποβολής αίτησης και εκπόνησης των διδακτορικών διατριβών του Τμήματος, αναφέρονται στον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος.

Υποψήφιοι Διδάκτορες του Τμήματος

Βάσει των Πράξεων της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας,  15ης/13-07-2020 (Θέμα 4ο), 21ης/02-11-2020 (Θέμα 3ο), 22ης/09-11-2020 (Θέμα 3ο), 8ης/12-04-2021 (Θέμα 2.16), εγκρίθηκαν οι αιτήσεις των υποψηφίων διδακτόρων και ορίστηκαν οι Επιβλέποντες, τα υπόλοιπα μέλη των Τριμελών Συμβουλευτικών Επιτροπών και η γλώσσα συγγραφής, για τους υποψήφιους διδάκτορες που αναφέρονται στον ακόλουθο Πίνακα.

Πίνακας Υποψηφίων Διδακτόρων του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας

 

Ονοματεπώνυμο Υποψηφίου Επιβλέπων Καθηγητής Μέλος Συμβουλ. Επιτροπής Μέλος Συμβουλ. Επιτροπής Τίτλος Διατριβής Γλώσσα Συγγραφής
Βιδάλης Παύλος

Κικεμένη Αναστασία,

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας,

Σχολή Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Παπαδόπουλος Νικόλαος,

Καθηγητής τμήματος Ιατρικής,

Σχολή Επιστημών Υγείας,

 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ντουνιάς Γεώργιος,

Καθηγητής τμήματος

Πολιτικών Δημόσιας Υγείας,

Σχολή Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Προοπτική Μελέτη διερεύνησης της ποιότητας ζωής οικογενειών με αλλεργικο-πολυαλλεργικό παιδί (Ελληνική)
Γκούμας Γεώργιος

Σίμου Ευστρατία,

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας,

Σχολή Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Δαρδαβέσης Θεόδωρος,

Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής

Σχολή Επιστημών Υγείας, ΑΠΘ

Συρίγος Κωνσταντίνος

Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής

Σχολή Επιστημών Υγείας, ΕΚΠΑ

Ανακοίνωση των δυσάρεστων νέων σε ογκολογικούς ασθενείς. Στάσεις και αντιλήψεις Ιατρών και Ασθενών (Ελληνική)
Δελητζάκης Δημήτριος

Γιακκούπη Παναγιώτα,

Επίκουρη Καθηγήτρια τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας,

Σχολή Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Καραγιάννη Βιλελμίνη

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας

Σχολή Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Μεράκου Κυριακούλα,

Καθηγήτρια τμήματος

Πολιτικών Δημόσιας Υγείας,

Σχολή Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Μέτρηση του μικροβιακού φορτίου σε συσκευές κινητής τηλεφωνίας φοιτητών και διερεύνηση των
γνώσεων, στάσεων και συμπεριφοράς τους ως προς την υγιεινή των χεριών και των  κινητών τηλεφώνων (Ελληνική)
Δικαίου Αικατερίνη

Παπαδογιαννάκης Εμμανουήλ,

Καθηγητής τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας,

Σχολή Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Σεργκελίδης Δανιήλ,

Αναπληρωτής Καθηγητής τμήματος Κτηνιατρικής,

Σχολή Επιστημών Υγείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Γιακκούπη Παναγιώτα,

Επίκουρη Καθηγήτρια τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας,

Σχολή Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Επιπολασμός σε τρόφιμα ζωϊκής προέλευσης στελεχών της E. Coli που παράγουν εκτεταμένου φάσματος β-λακταμάσες (extended spectrum β-lactamases, ESBL, AmpC κεφαλοσπορινάσες και καρβαπενεμάσες), μοριακή ποικιλομορφία και γενετική συγγένεια με στελέχη από ασθενείς ανθρώπους στην Ελλάδα (Ελληνική)
Ευκαρπίδης Απόστολος

Κουλιεράκης Γεώργιος,

Αναπληρωτής Καθηγητής τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας,

Σχολή Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Μεράκου Κυριακούλα,

Καθηγήτρια τμήματος

Πολιτικών Δημόσιας Υγείας,

Σχολή Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Πασχάλη Αντωνία,

Επίκουρη Καθηγήτρια τμήματος Νοσηλευτικής,

Σχολή Επιστημών Υγείας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εμβολιαστική κάλυψη έναντι του ιού των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV) των κοριτσιών 12 έως 18 ετών στην Ελλάδα και διαχείριση των παραγόντων που επηρεάζουν τη λήψη απόφασης των γονέων για τον εμβολιασμό των θυγατέρων τους, με βάση τα συμπεριφορικά οικονομικά (Ελληνική)
Ζαφειρίδης Χρήστος

Παπαδογιαννάκης Εμμανουήλ,

Καθηγητής τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας,

Σχολή Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Βατόπουλος Αλκιβιάδης,

Καθηγητής τμήματος  Πολιτικών Δημόσιας Υγείας,

Σχολή Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Γιακκούπη Παναγιώτα,

Επίκουρη Καθηγήτρια τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας,

Σχολή Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Η επιτήρηση κατανάλωσης-χρήσης των κτηνιατρικών φαρμάκων (αντιβιοτικών) σε ασθενή ζώα (βοοειδή-χοίροι)-Εγκαθίδρυση Εθνικού Συστήματος Επιτήρησης Μικροβιακής Αντοχής στις αντιμικροβιακές ουσίες στο πλαίσιο της προσέγγισης της έννοιας της “Ενιαίας Υγείας” (Ελληνική)
Καραϊσκος Χρήστος

Κικεμένη Αναστασία,

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας,

Σχολή Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Ντουνιάς Γεώργιος,

Καθηγητής τμήματος

Πολιτικών Δημόσιας Υγείας,

Σχολή Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Ραχιώτης Γεώργιος,

Αναπληρωτής Καθηγητής τμήματος Ιατρικής,

Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Η σχέση της ακουστικής επιβάρυνσης με την επαγγελματική εξουθένωση και την ποιότητα ζωής. Μια προοπτική μελέτη σε εργαζόμενους της βιομηχανίας (Ελληνική)
Καραμπάρπας Γεώργιος

Σίμου Ευστρατία,

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας,

Σχολή Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Κορνάρου Ελένη,

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας,

Σχολή Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Ζάβρας Δημήτριος,

Επίκουρος Καθηγητής τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας,

Σχολή Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

COVID-19: Η αντίληψη του κίνδυνου στο γενικό πληθυσμό (Ελληνική)

 

Καράογλου Αναστάσιος

Κοτροκόης Κωνσταντίνος,

Επίκουρος Καθηγητής τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας,

Σχολή Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Τζώρτζης Νομικός

Αναπληρωτής Καθηγητής τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας – Διατροφής,

Σχολή Επιστημών Υγείας και Αγωγής, Χαροκόπειο Πανεπιστημιο

Βασιλάκου Ναϊρ Τώνια,

Καθηγήτρια τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας,

Σχολή Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Καταγραφή διατροφικών, ανθρωπομετρικών, προπονητικών χαρακτηριστικών εφήβων καλαθοσφαιριστών καθώς και παχύσαρκων παιδιών και η σχέση τους με τους δείκτες ασκησιογενούς μυϊκής βλάβης (Ελληνική)
Κουρούνης Θεόφιλος

Κικεμένη Αναστασία,

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας,

Σχολή Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Ντουνιάς Γεώργιος,

Καθηγητής τμήματος

Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, Σχολή Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Βαγενάς Δημήτριος

Καθηγητής τμήματος Χημικών Μηχανικών

Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Πάτρας

Η σημαντικότητα της περιοδικά επαναλαμβανόμενης διεξαγωγής διαδικασιών επιβεβαίωσης εφαρμογής Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) Αναπνοής και Ακοής (Ελληνική)
Κωνσταντοπούλου Σοφία

Βασιλάκου Ναϊρ Τώνια,

Καθηγήτρια τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας,

Σχολή Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Ματάλα Αντωνία-Λήδα,

Καθηγήτρια τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας – Διατροφής,

Σχολή Επιστημών Υγείας και Αγωγής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Τσόγκα Αρετή,

Επίκουρη Καθηγήτρια τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας,

Σχολή Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Μελέτη του DMFT (Άθροισμα Τεριδονισμένων – Ελλειπόντων – Εμφραχθέντων Δοντιών) σε σχέση με τη Διατροφή και την κατάσταση θρέψης σε δομές φιλοξενίας προσφύγων και κοινωνικά ενταγμένους Άραβες πρόσφυγες (Ελληνική)
Μακρυνός Γεώργιος

Βατόπουλος Αλκιβιάδης,

Καθηγητής τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας,

Σχολή Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Ντουνιάς Γεώργιος,

Καθηγητής τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας,

Σχολή Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Κωνσταντινίδης Θεόδωρος,

Καθηγητής τμήματος Ιατρικής,

Σχολή Επιστημών Υγείας,

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Η Διαχείριση της Υγείας και της Ασφάλειας Εργασίας στους Ο.Τ.Α. (Ελληνική)
Μπαλατσός Γεώργιος

Πατσουλά Ελένη,

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας,

Σχολή Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Μιχαηλάκης Αντώνιος,

Ερευνητής Α΄

Γεωργική Εντομολογία και Έντομα Υγειονομικής Σημασίας

Εργαστήριο Γεωργικής Εντομολογίας, Μπενάκειο Φυροπαθολογικό Ινστιτούτο

Παπαδόπουλος Νικόλαος,

Καθηγητής Τμήματος Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος,

Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, Πανεπισ΄τημιο Θεσσαλίας

Μελέτη παραμέτρων της βιολογίας και οικολογίας του χωροκατακτητικού είδους Aedes albopictus (Ελληνική)
Μπικάκη Μαρία-Άννα

Εβρένογλου Λευκοθέα,

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια  τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας,

Σχολή Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Ντουνιάς Γεώργιος,

Καθηγητής τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας,

Σχολή Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Κάβουρα Όλγα,

Επίκουρη Καθηγήτρια τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας,

Σχολή Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Επιδημιολογική διερεύνηση της κατάστασης υγείας των παιδιών του σχολικού πληθυσμού σε σχέση με την ποιότητα του εσωτερικού αέρα σχολικών κτιρίων (Ελληνική)
Μπίσια Μαρίνα

Πατσουλά Ελένη,

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας,

Σχολή Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Σωτηράκη Σμαράγδα,

Διευθυντρια Ερευνών, Κτηνιατρική Παρτασιτολογία

Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός ¨ΔΗΜΗΤΡΑ”,

Ινστιτούτο  Κτηνιατρικών Ερευνών

Μιχαηλάκης Αντώνιος,

Ερευνητής Α΄

Γεωργική Εντομολογία και Έντομα Υγειονομικής Σημασίας

Εργαστήριο Γεωργικής Εντομολογίας, Μπενάκειο Φυροπαθολογικό Ινστιτούτο

 

Διερεύνηση των διαφορετικών παραγόντων που συνδέονται με την παρουσία ειδών Dirofilaria spp σε
διαβιβαστές (κουνούπια) και ξενιστές (σκύλους) στην Αττική και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας (Ελληνική)
Μπλουγουρά Αθηνά

Μανδηλαρά Γεωργία,

Επίκουρη Καθηγήτρια τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας,

Σχολή Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Βατόπουλος Αλκιβιάδης,

Καθηγητής τμήματος 

Πολιτικών Δημόσιας Υγείας,

Σχολή Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Παπαγιάννης Δημήτριος,

Επίκουρος Καθηγητής τμήματος Νοσηλευτικής,

Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας – Πρόνοιας,

 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Εκτίμηση επικινδυνότητας (Risk Assessment) σε κολυμβητικές δεξαμενές του Νομού Αττικής (Ελληνική)
Ναούμ Παναγιώτα

Πάβη Ελπίδα,

Καθηγήτρια τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας,

Σχολή Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Ζάβρας Δημήτριος,

Επίκουρος Καθηγητής τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας,

Σχολή Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Σούλης Σωτήριος,

Καθηγητής τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων,

Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Οικονομική Αξιολόγηση Ψηφιακών Εφαρμογών στην Υγεία: η περίπτωση της παρηγορητικής φροντίδας ασθενών με καρκίνο (Ελληνική)
Παυλίδου Μυροφόρα

Κικεμένη Αναστασία,

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας,

Σχολή Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Παπαδόπουλος Άγγελος,

Καθηγητής – Σύμβουλος,

Σχολή  Κοινωνικών Επιστημών,

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Ντουνιάς Γεώργιος,

Καθηγητής τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας,

Σχολή Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Απουσιασμός Επαγγελματιών Υγείας στις δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών (Ελληνική)
Πουλικάκος Παναγιώτης

Τζανακάκη Γεωργία,

Καθηγήτρια τμήματος

Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, Σχολή Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Τσολιά Μαρία,

Καθηγήτρια τμήματος Ιατρικής,

Σχολή Επιστημών Υγείας,

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Βατόπουλος Αλκιβιάδης,

Καθηγητής τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας,

Σχολή Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Βακτηριακή Μηνιγγίτιδα: Θεραπευτική Προσέγγιση και Επιπλοκές της Νόσου στην Ελλάδα (Ελληνική)
Τσαούση Μαρία

Κικεμένη Αναστασία,

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας,

Σχολή Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Ντουνιάς Γεώργιος,

Καθηγητής τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας,

Σχολή Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Ραχιώτης Γεώργιος,

Αναπληρωτής Καθηγητής τμήματος Ιατρικής,

Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Μελέτη των χρόνων εργασίας των ιατρών του Εθνικού Συστήματος Υγείας σε σχέση με το χρονότυπο, τη γενική υγεία και την εργασιακή ικανοποίηση (Ελληνική)
Τσιρώνη Σπυριδούλα

Κουλιεράκης Γεώργιος,

Αναπληρωτής Καθηγητής τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας,

Σχολή Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

 

Τσιούφης Κωννστανίνος,

Καθηγητής τμήματος Ιατρικής

Σχολή Επιστημών Υγείας,

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

Σιαφάκα Βασιλική

Αναπηρώτρια Καθηγήτρια, τμήμα Λογοθεραπείας,

Σχολή Επιστημών Υγείας,

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Εκτίμηση ποιότητας ζωής ασθενών με εμφυτεύσιμο καρδιακό απινιδωτή και αξιολόγηση ψυχο-συναισθηματικών διαταραχών (Ελληνική)

 

Φουρλοπούλου Αργυρώ

Μανιαδάκης Νικόλαος,

Καθηγητής τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας,

Σχολή Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Πάβη Ελπίδα,

Καθηγήτρια τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας,

Σχολή Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Ξένος Παναγιώτης,

Επίκουρος Καθηγητής τμήματος Ασφαλιστικής και Στατιστικής Επιστήμης,

Σχολή  Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Διαχρονική ανάλυση της απόδοσης Δημόσιων Νοσοκομείων και Κλινικών του ΕΣΥ με χρήση μεθόδων DEA 

DIACHRONIC PERFORMANCE ASSESSMENT IN GREEK NHS HOSPITALS AND CLINICS USING DEA BASED METHODS (Αγγλική)

Χριστοφιλέα Ολυμπία

Ντουνιάς Γεώργιος,

Καθηγητής τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας,

Σχολή Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Παπανικολάου Βασιλική, 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας,

Σχολή Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Σουρτζή Παναγιώτα,

Καθηγήτρια τμήματος Νοσηλευτικής,

Σχολή Επιστημών Υγείας,

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Σύστημα Αξιολόγησης των συνθηκών Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία στους χώρους παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ελληνική)