Επιτροπή Σύνταξης Εσωτερικού Κανονισμού

Παπαδογιαννάκης Εμμανουήλ, Καθηγητής

Ζάβρας Δημήτρης, Επίκουρος Καθηγητής

Κοτροκόης Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής

Λιαριγκοβινού Αγγελική, Μέλος Ε.ΔΙ.Π.