Σύμβουλος ΦμΕΑ

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής λαμβάνει μέριμνα για την υποστήριξη φοιτητών του Αναπηρία (ΦμεΑ). Τα Τμήματα του Πανεπιστημίου ορίζουν Καθηγητές-Συμβούλους ΦμΕΑ και οι υπηρεσίες του Ιδρύματος σε συνεργασία με τους Καθηγητές-Συμβούλους αναλαμβάνουν δράσεις για:

  • Διαρκή καταγραφή φοιτητών ομάδας-στόχου (ΦμεΑ) και ειδικών αναγκών τους
  • Εκτίμηση ατομικής λειτουργικότητας/εμποδίων στις σπουδές- Προσδιορισμό και προσαρμογή υποστηρικτικών τεχνολογιών
  • Συμβουλευτική και Ψυχολογική Υποστήριξη
  • Προσβάσιμο ψηφιακό μαθησιακό υλικό – Προσβάσιμο ιδρυματικό ιστότοπο
  • Εθελοντισμό – Εκπαίδευση – Ευαισθητοποίηση
  • Προσβασιμότητα χώρων
  • Προμήθεια κατάλληλου εξοπλισμού

Το Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας έχει ορίσει Καθηγητή-Σύμβουλο ΦμΕΑ την: Κάβουρα Όλγα, Επίκουρη Καθηγήτρια

Επίσης, η Πανεπιστημιούπολη Αθηνών διαθέτει ανελκυστήρα για να παρέχει προσβασιμότητα στις εγκαταστάσεις του (κτήρια αιθουσών διδασκαλίας και διοίκησης) σε αμαξίδια ΦμεΑ, καθώς και ράμπες, επικλινή επίπεδα και προσβάσιμες τουαλέτες. Όταν παρίσταται ανάγκη ζητείται η συνδρομή του Τμήματος.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την αντίστοιχη σελίδα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής:

εισοδος σημα