Προπτυχιακές Σπουδές

Οι Προπτυχιακές Σπουδές στο Τμήμα μας


 

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας θα υποδεχθεί τους πρώτους φοιτητές τον Οκτώβριο του 2021.

Το  Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας αποτελεί το μοναδικό Προπτυχιακό Πρόγραμμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας στη χώρα. Σχεδιάστηκε με βάση τις σύγχρονες τάσεις στη Δημόσια Υγεία, λαμβάνοντας υπόψη κατευθυντήριες εκπαιδευτικές οδηγίες διεθνών οργανισμών Δημόσιας Υγείας, αλλά και παραδοσιακά και σύγχρονα Προγράμματα Σπουδών στις Πολιτικές Δημόσιας Υγείας, παγκοσμίως.

Το αντικείμενο του Προγράμματος, αφορά στην σύγχρονη, ολοκληρωμένη θεώρηση των παραδοσιακών και κυρίως των σύγχρονων προβλημάτων Δημόσιας Υγείας, ως τρόπου προάσπισης της υγείας του πληθυσμού, αλλά και ως μέσο διατήρησης και προαγωγής του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας.

Ανταποκρίνεται στη διατομεακή και πολυεπιστημονική φύση των πολιτικών Δημόσιας Υγείας, παρέχοντας ολοκληρωμένη (διεπιστημονική) εκπαίδευση για την ανάλυση, τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση διατομεακών πολιτικών Δημόσιας Υγείας σε βασικά θέματα όπως:

• η επιδημιολογική επιτήρηση, η πρόληψη και η διαχείριση χρόνιων και λοιμωδών νοσημάτων,
• η βελτίωση της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητας ζωής, ευεξία και υγιούς γήρανσης,
• η επαγγελματική και περιβαλλοντική υγεία,
• η οργάνωση, διοίκηση και αξιολόγηση συστημάτων υγείας,

λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες προκλήσεις δημόσιας υγείας, τις εξέλιξης της τεχνολογίας στη διαχείριση και την επικοινωνία δεδομένων και πληροφοριών, της αειφορίας και των μετακινήσεων πληθυσμών και της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής.