Προπτυχιακές Σπουδές

Οι Προπτυχιακές Σπουδές στο Τμήμα μας


 

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας έχει προγραμματισθεί να υποδεχθεί τους πρώτους φοιτητές τον Οκτώβριο του 2021.

 

Το αντικείμενο του προτεινομένου Προπτυχιακού προγράμματος σπουδών, αφορά τη σύγχρονη διατομεακή και πολυεπιστημονική θεώρηση των παραδοσιακών και κυρίως των σύγχρονων προβλημάτων Δημόσιας Υγείας, ως τρόπου προάσπισης της υγείας του πληθυσμού, αλλά και ως μέσο διατήρησης και προαγωγής του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας.

Tο Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, αποτελεί ένα από τα δύο τμήματα της Σχολής Δημόσιας Υγείας. Το προτεινόμενο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών αποτελεί το μοναδικό Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Πολιτικών Δημόσιας Υγείας στη χώρα. Σχεδιάστηκε με βάση τις σύγχρονες τάσεις στη Δημόσια Υγεία, λαμβάνοντας υπόψη κατευθυντήριες εκπαιδευτικές οδηγίες διεθνών οργανισμών Δημόσιας Υγείας, παραδοσιακά και σύγχρονα προγράμματα σπουδών στις Πολιτικές Δημόσιας Υγείας παγκοσμίως.

Ανταποκρίνεται στη διατομεακή και πολυεπιστημονική φύση των πολιτικών Δημόσιας Υγείας, παρέχοντας διεπιστημονική εκπαίδευση για την ανάλυση, τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση διατομεακών πολιτικών Δημόσιας Υγείας σε βασικά θέματα όπως:

• της επιδημιολογικής επιτήρησης, πρόληψης και διαχείρισης χρόνιων και λοιμωδών νοσημάτων,
• βελτίωσης της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητας ζωής, ευεξία και υγιούς γήρανσης,
• επαγγελματικής και περιβαλλοντικής υγείας,
• οργάνωσης, διοίκησης και αξιολόγησης συστημάτων υγείας,

λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες προκλήσεις δημόσιας υγείας, τις εξέλιξης της τεχνολογίας στη διαχείριση και την επικοινωνία δεδομένων και πληροφοριών, της αειφορίας και των μετακινήσεων πληθυσμών και της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής.