Εργαστήρια

Στο Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας έχουν θεσμοθετηθεί τέσσερα (4) Εργαστήρια: