Εργαστήρια

Στο Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας έχουν θεσμοθετηθεί τρία (3) Εργαστήρια: