Ταυτότητα

Ταυτότητα

Το Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας αποτελεί το καθολικό διάδοχο σχήμα της πρώην Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ) μετά την ένταξή της στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής τον Μάϊο 2019 (ν.4610/2019 άρθρα 57 έως 61).

Η ΕΣΔΥ ιδρύθηκε αρχικά ως Υγειονομική Σχολή Αθηνών (ΥΣΑ) το 1929 από τον Ελευθέριο Βενιζέλο, αναδιοργανώθηκε από τον Σπύρο Δοξιάδη το 1980 και εκσυγχρονίστηκε το 1994 ως Ανώτατο ίδρυμα για τη Μεταπτυχιακή εκπαίδευση και την έρευνα στη Δημόσια Υγεία και τη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας, απονέμοντας τίτλους μεταπτυχιακών σπουδών ήδη αναγνωρισμένους έκτοτε, βάσει του θεσμικού πλαισίου για τη μεταπτυχιακή εκπαίδευση στη χώρα (παρ. 4 του άρθρου 12 του ν.3685/2008, ΦΕΚ Α’ 148/16.07.2008).

Σήμερα, το Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας λειτουργεί στο γενικό θεσμικό πλαίσιο του ν.4957/2022 που διέπει τη λειτουργία των ΑΕΙ, κατ ́εφαρμογή της ειδικής διάταξης της παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 4653/2020 (ΦΕΚ A ’12/24.01.2020) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 103 του ν.4692/2020 (ΦΕΚ Α’ 111/12.6.2020) και ισχύει, βάσει της οποίας το Τμήμα παρέχει προγράμματα β’ και γ’ κύκλου σπουδών, ενώ το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ) έχει κατατεθεί στην ΕΘΑΑΕ για πιστοποίηση. Επιπρόσθετα, το διδακτικό προσωπικό του Τμήματος καλύπτει ανάγκες διδακτικού έργου των Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

 

Δομή και Στελέχωση

Το Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας διαρθρώνεται σε τέσσερις (4) ακαδημαϊκούς Τομείς, ενώ παράλληλα έχουν θεσμοθετηθεί τέσσερα (4) Εργαστήρια. Το Τμήμα στελεχώνεται με 25 Μέλη ΔΕΠ, 9 μέλη ΕΔΙΠ, 6 μέλη ΕΤΕΠ και 4 μέλη διοικητικού προσωπικού.

 

Ακαδημαϊκό έργο

Το Τμήμα λειτουργεί τρία (3) Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, τα οποία αποτελούν τα επανιδρυμένα και εκσυγχρονισμένα ΠΜΣ της πρώην ΕΣΔΥ και τα οποία σχεδιάστηκαν βάσει των πλέον σύγχρονων επιστημονικών και εκπαιδευτικών τεκμηρίων, σε ένα υπόβαθρο σωρευμένης επιστημονικής γνώσης και εμπειρίας πλέον των 30 ετών (αξιολογηθέντα επί ΕΣΔΥ από διεθνείς οργανισμούς όπως η Association of Schools and Programmes of Public Health in the European Region-ASPHER και η European Health Management Association-EHMA, αλλά και από την ΑΔΙΠ (https://modip.uniwa.gr/wp-content/uploads/sites/153/2020/11/National-School-of-Public-Health.pdf).

Το Τμήμα λειτουργεί επίσης Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών, με σαράντα τρεις (43) Υποψήφιους Διδάκτορες.

Το Τμήμα αποτελεί κέντρο θεωρητικής εκπαίδευσης για τρεις (3) ιατρικές Ειδικότητες, την Ιατρική της Εργασίας, τη Γενική Ιατρική και την Ιατρική Δημόσιας Υγείας – Κοινωνική Ιατρική.

Στο πλαίσιο του ΕΕΛΝΟ λειτουργούν τέσσερα θεσμοθετημένα Κέντρα Αναφοράς, βάσει Προγραμματικής Σύμβασης με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) για την υποστήριξη της Εργαστηριακής Δημόσιας Υγείας της χώρας. Το Τμήμα υποστηρίζει την εθνική πολιτική για τη Δημόσια Υγεία με τη συμμετοχή των Μελών ΔΕΠ του Τμήματος σε επιτελικά όργανα και επιτροπές, π.χ. Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας, Εθνικό Συμβούλιο Δημόσιας Υγείας, Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων για την Πανδημία COVID-19, Εθνική Επιτροπή Διατροφικής Πολιτικής.

Οι Τομείς και τα Εργαστήρια αναπτύσσουν ερευνητική δραστηριότητα με προγράμματα ευρωπαϊκής και εθνικής χρηματοδότησης (δημόσιας και ιδιωτικής). Επίσης, έχει αναπτύξει σημαντικές διεθνείς συνεργασίες (Rutgers School of Public Health, European Center for Disease Control – European Public Health Epidemiology Training Center, ASPHER Economic Evaluation Group), και πολλές άλλες.