Δαμικούκα Ιωάννα

Επίκουρη Καθηγήτρια Ρύπανσης υδάτων με έμφαση στην προστασία της Δημόσιας Υγείας


Η Ιωάννα Δαμικούκα είναι Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) καθώς και κάτοχος του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης “Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων” του ΕΜΠ. Είναι Διδάκτωρ Μηχανικός της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ με αντικείμενο τη διερεύνηση της φυσικής εξασθένησης ρύπων σε θαλάσσια ιζήματα και την ανάπτυξη μεθόδου φυσικοχημικού χαρακτηρισμού ιζημάτων. 

Είναι Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και μέλος του Εργαστηρίου Περιβάλλοντος και Επαγγελματικής Υγείας. Έχει τουλάχιστον δεκαπέντε χρόνια διδακτικής εμπειρίας σε μεταπτυχιακά μαθήματα των ΠΜΣ Δημόσιας Υγείας και Επαγγελματικής και Περιβαλλοντικής Υγείας (της πρώην Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας), και ερευνητικής εμπειρίας σε θέματα ποιοτικής κατάστασης υδάτινου περιβάλλοντος, ρύπανσης και επεξεργασίας υδάτων, διαχείρισης στερεών αποβλήτων, ανάπτυξης και διενέργειας χημικών αναλύσεων περιβαλλοντικών δειγμάτων.

ΠΛΗΡΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ CV- 2020