Επικαιρότητα

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 24η/17.12.2020 (θέμα 3ο) Πράξη της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, αποφασίστηκε η χορήγηση μιας υποτροφίας, στο πλαίσιο της δωρεάς της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Πολιτιστικού και...

Σας ενημερώνουμε ότι η δημόσια υποστήριξη των Διπλωματικών Εργασιών του ΠΜΣ ΕΠΥ θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 14/12/2020,  ώρα 10.00πμ, εξ' αποστάσεως με την χρήση της πλατφόρμας MS Teams. Δείτε το Πρόγραμμα: ΠΜΣ Επαγγελματικής και Περιβαλλοντικής Υγείας...

Σας ενημερώνουμε για την υπ' αριθ. πρωτ. 99714/7.12.2020 Απόφαση του Προέδρου του Τμήματος Πολιτκών Δημόσιας Υγείας σχετικά με  Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) στην Συνέλευση του...

Σας ενημερώνουμε για την υπ' αριθ. πρωτ. 99716/7.12.2020 Απόφαση του Προέδρου του Τμήματος Πολιτκών Δημόσιας Υγείας σχετικά με  Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) στην Γενική Συνέλευση του...

Το Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, σε συνεργασία με τη Σχολή Δημόσιας Υγείας του Rutgers University (Rutgers Shool of Public Health), USA, διοργανώνουν webinar με θέμα τις επιπτώσεις του COVID-19 στους μετανάστες και τις σχετικές πολιτικές...

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι ότι δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τα ΦΕΚ Επανίδρυσης των Π.Μ.Σ. του Τμήματος. ΦΕΚ Επανίδρυσης ΠΜΣ Δημόσιας Υγείας (ΦΕΚ 3988 τ.Β/17.09.2020) ΦΕΚ Επανίδρυσης ΠΜΣ Επαγγελματικής & Περιβαλλοντικής Υγείας (ΦΕΚ...

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1168/τ.Γ/23-07-2020 η με αρ. πρωτ. 50329/14-07-2020 (ΑΔΑ: 6ΦΘΕ46Μ9ΞΗ-33Υ) προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.): ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Μία (1)...

Σας ενημερώνουμε κατόπιν σχετικής οδηγίας από τις Πρυτανικές Αρχές, λόγω της εφαρμογής των μέτρων κατά της εξάπλωσης του COVID-19, ισχύουν έως τις 30.09.2020, τα εξής:    1.Η επικοινωνία των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας και των λοιπών ενδιαφερομένων με...

Tο ειδικό εγχειρίδιο που συντάχθηκε με την αιγίδα και συνεργασία της Μονάδας Φυσιοπαθολογίας της Εργασίας και των Επαγγελματικών Νόσων, του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας και της Ελληνικής Εταιρείας Ιατρικής της Εργασίας και Περιβάλλοντος (Ε.Ε.Ι.Ε.Π.),